.
  Regulamin GMP i kat.
 
REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O GENERALNE MISTRZOSTWO POLSKI  GMP – 2018
§ 1
Do udziału we współzawodnictwie lotowym na szczeblu ogólnopolskim - GMP – Generalne
Mistrzostwo Polski; uprawniony jest każdy członek PZHGP, który spełni warunki określone
niniejszym regulaminem.
§ 2
Hodowca biorący udział w niniejszym współzawodnictwie ogólnopolskim składa w
macierzystym Oddziale w terminie do 15 kwietnia 2018 roku spis gołębi dorosłych w ilości
do 50 sztuk. Spis ten obowiązywał będzie również do Mistrzostwa w kategoriach. Oddziały
niezwłocznie dostarczają spisy do Zarządu Okręgu w formie drukowanej i elektronicznej
wygenerowane z programów obliczeniowych wraz z planem lotów, na którym zaznaczone są
loty do GMP. Zarządy Okręgów przesyłają w terminie do 27 kwietnia te spisy i plany lotów
do Zarządu Głównego w formie elektronicznej ( zapisane w formacie PDF ) na adres
mailowy : zg-spisy@pzhgp.pl . Spisy wysłane po terminie będą podstawą do odrzucenia
wyników lotowych Hodowcom których dotyczą.
§ 3
Plan lotów gołębi do mistrzostwa GMP może zawierać maksymalnie 10 lotów. Loty należy
zaplanować i odbyć wyłącznie w weekendy w terminie od 19 maja 2018 roku do 22 lipca
2018 roku. W przypadku złych warunków atmosferycznych dopuszcza się odbycie lotu w
poniedziałek pod warunkiem, że koszowanie gołębi odbędzie się w zaplanowanym terminie
( tj. najpóźniej w sobotę, a na loty powyżej 700 km w piątek). Koszowanie gołębi na loty
powyżej 700 km musi odbyć się z 2 dniowym wyprzedzeniem tj. w czwartek lub piątek a
gołębie muszą być zakoszowane najpóźniej do godz. 21:00.
Zmiana planu lotów może nastąpić jedynie w przypadku złych warunków atmosferycznych na zasadach jak opisane w paragrafie 6 regulaminu MP w kategoriach.
§ 4
Podstawą zaliczenia wyników do współzawodnictwa objętego niniejszym Regulaminem
stanowią listy konkursowe sporządzone zgodnie z zasadami podanymi w Rozdz. XII pkt 3, 4
Regulaminu Lotowo – Zegarowego PZHGP. Okręgi skupiające do 20 Oddziałów mogą z
lotów powyżej 700 km sporządzać dwie listy Okręgowe, z tym że do sporządzenia każdej z
tych list muszą być przydzielone minimum 3 Oddziały. Okręgi skupiające ponad 20
Oddziałów mogą sporządzać cztery listy Okręgowe, z tym że do sporządzania każdej z tych list muszą być przydzielone minimum 3 Oddziały. Okręgi, w których odległość z lotu między skrajnymi Oddziałami ( decyduje odległość do punktu średniego Oddziału ) przekracza 90 km, mogą sporządzić dodatkowo jedną listę. Dopuszcza się możliwość wyliczenia wyników wyłącznie z następujących list konkursowych:
- w lotach od 300 do 500 km - lista Oddziałowa,
- w lotach od 500 do 700 km - lista Oddziałowa lub Rejonowa,
- w lotach powyżej 700 km - lista Oddziałowa, Rejonowa lub Okręgowa ( warunkiem
sporządzenia listy Oddziałowej i Rejonowej jest uczestnictwo Oddziału w locie Okręgowym i
sporządzenie z tego lotu listy Okręgowej ). Hodowca ma prawo po lotach wyliczając
mistrzostwo wybrać na każdy lot jedną listę ( z podanych wyżej ), z której będzie korzystał
do wyliczenia współzawodnictwa z tego lotu.
§ 5
Listy konkursowe będące podstawą obliczeń niniejszego współzawodnictwa sporządzać
należy na bazie 1:4, czyli obejmujących 25%.
§ 6
Punkty do współzawodnictwa GMP mogą zdobywać wyłącznie gołębie umieszczone na
spisie do GMP i wytypowane przez Hodowcę do serii na dany lot. Mistrzostwo rozgrywane
będzie typowaną serią 10 gołębi, z których punkty do współzawodnictwa zdobywa maks. 5
pierwszych z tej serii. Gołębie seryjne należy zaznaczyć odpowiednim znakiem, w zależności od używanego systemu ESK, i winny być one koszowane jako 10 pierwszych, i wyłącznie tylko 10 pierwszych koszowanych gołębi bierze udział w mistrzostwie. Również w przypadku, gdy Hodowca nie zaznaczy gołębi seryjnych to do mistrzostwa punkty zdobywa 10 pierwszych koszowanych. Przy korzystaniu z zegara tradycyjnego gołębie seryjne należy zapisać na osobnej liście startowo-zegarowej i wpisać jako 10 pierwszych w rubryce „typowanie”, listę tą należy spiąć z listą startowo-zegarową, na której są zakoszowane pozostałe gołębie.
§ 7
Punkty do GMP wyliczane są ze spadkiem 20%, z zachowaniem zasady, że pierwszy gołąb zdobywa:
- w lotach od 300 do 500 km - 40 punktów,
- w lotach od 500 do 700 km - 60 punktów,
- w lotach powyżej 700 km - 80 punktów.
Wyniki należy liczyć do drugiego miejsca po przecinku.
§ 8
O końcowym wyniku decyduje suma punktów zdobytych przez gołębie seryjne ( maks. 5 szt.) z 7 wybranych przez Hodowcę lotów z pośród ujętych w planie z zachowaniem poniższych zasad:
- 3 loty od 300 do 500 km,
- 3 loty od 500 do 700 km,
- 1 loty powyżej 700 km,
§ 9
Hodowca we współzawodnictwie o Mistrzostwo Polski GMP uczestniczy tylko jedną drużyną gołębi. Nie dopuszcza się do lotowania indywidualnie, a równocześnie w zespole (tandem itp.).
§ 10
Indywidualne zestawienie wyników uzyskanych w niniejszym współzawodnictwie podpisane
przez hodowcę, po weryfikacji wraz z pełną dokumentacją lotową ( listy startowe, listy
startowo-zegarowe, listy zegarowe, taśmy zegarowe, poświadczenia odlotu gołębi, spisy
gołębi, listy konkursowe, protokoły z punktów wkładań gołębi oraz nastawiania i otwierania
zegarów) Oddziały PZHGP przekażą do swoich macierzystych Okręgów w terminie do 31
sierpnia 2018 roku. Zarządy Okręgów po dokonaniu kolejnej weryfikacji sporządzają
zestawienia zbiorcze i wraz z dokumentacją lotową dotyczącą 3 najlepszych wyników przęślą do Zarządu Głównego w terminie do 30 września. W tym terminie należy przesłać również w formie elektronicznej na adres mailowy: zg@pzhgp.pl , zestawienie zbiorcze sporządzone w „EXCELU”. Dokumentację lotową poszczególnych Hodowców wraz z zestawieniem indywidualnym należy spakować do oddzielnej odpowiednio opisanej koperty.
§ 11
Do indywidualnego zestawienia wyników we współzawodnictwie GMP dołączyć należy:
a. plan lotów (kopia przesłanego przed lotami drogą elektroniczną, wydrukowany i
podpisany przez Zarząd Oddziału oraz Okręgu);
b. spis gołębi (kopia przesłanego przed lotami drogą elektroniczną, wydrukowany i
podpisany przez Zarząd Oddziału oraz Okręgu);
c. listy startowe, listy startowo-zegarowe i listy zegarowe.
d. taśmy zegarowe;
e. listy konkursowe;
f. przy systemach ESK protokoły przyporządkowania gołębi przed lotami oraz po każdej
zmianie obrączek elektronicznych;
g. poświadczenia odlotu gołębi;
h. protokoły z punktów wkładań gołębi oraz nastawiania i otwierania zegarów ( dotyczy
wszystkich funkcjonujących w Oddziale ).
§ 12
W niniejszym współzawodnictwie lotowym sklasyfikowanych zostanie 3 mistrzów i 300
przodowników. Mistrzom i 10 pierwszym przodownikom podczas Wystawy Ogólnopolskiej
wręczone zostaną pamiątkowe puchary.
§13
W lotach GMP w odniesieniu do zagadnień nieujętych w niniejszym regulaminie, obowiązują
przepisy Regulaminu Lotowo – Zegarowego.
Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez Zarząd Główny PZHGP na posiedzeniu w
dniu 25.11.2017 roku.REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O MISTRZOSTWO
POLSKI W KATEGORIACHNA 2018 ROK

§1
Do udziału we współzawodnictwie lotowym na szczeblu ogólnopolskim na dystansach
lotowych określonych w kategoriach:
- Kat. A – loty z odległości: 100 – 400 km - krótki dystans;
- Kat. B – loty z odległości: 300 – 600 km - średni dystans;
- Kat. C – loty powyżej 500 km - długi dystans;
- Kat. M –loty powyżej 700 km - Maraton;
uprawniony jest każdy członek PZHGP, który spełni warunki określone niniejszym
regulaminem.
§2
Hodowca biorący udział w niniejszym współzawodnictwie ogólnopolskim składa w
macierzystym Oddziale w terminie do 15 kwietnia 2018 roku spis gołębi dorosłych w ilości
do 50 sztuk( identyczny jak do GMP). Oddziały niezwłocznie dostarczają spisy do Zarządu
Okręgu w formie drukowanej i elektronicznej wygenerowane z programów obliczeniowych
wraz z planem lotów, na którym zaznaczone są loty do GMP. Zarządy Okręgów przesyłają wterminie do 27 kwietnia te spisy i plany lotów do Zarządu Głównego w formie elektronicznej ( zapisane w formacie PDF ) na adres mailowy : zg-spisy@pzhgp.pl . Spisy wysłane po terminie będą podstawą do odrzucenia wyników lotowych Hodowcom których dotyczą.
§3
Plan lotów gołębi dorosłych do Mistrzostwa Polski w Kategoriach powinien zawierać loty
zaplanowane w weekendy od 28 kwietnia 2018 roku do 29 lipca 2018 roku. Loty należy
zaplanować i odbyć wyłącznie w weekendy. Dopuszcza się możliwość zaplanowania i
odbycia lotów dublowanych w wyznaczonych weekendach pod warunkiem, że minimum
jeden z tych dwóch lotów będzie lotem powyżej 700 km. Maksymalna ilość zaplanowanych
lotów do każdej kategorii nie może przekroczyć 7 lotów. W przypadku złych warunków
atmosferycznych dopuszcza się odbycie lotów zaliczanych do MP w poniedziałek pod
warunkiem, że koszowanie gołębi odbędzie się w zaplanowanym terminie tj. najpóźniej w
sobotę na loty do 700 km i w piątki na loty powyżej 700 km. Koszowanie gołębi na loty
powyżej 700 km musi odbyć się z 2 dniowym wyprzedzeniem tj. w czwartek lub piątek, a
gołębie muszą być zakosztowane najpóźniej do godz. 21:00. Zdobyty konkurs przez gołębia
z danego lotu może być zaliczony tylko do jednej Kategorii.
§4
Podstawą zaliczenia wyników do współzawodnictw objętych niniejszym Regulaminem
stanowią listy konkursowe sporządzone zgodnie z zasadami podanymi w Rozdz. XII pkt 3, 4
Regulaminu Lotowo – Zegarowego PZHGP. Okręgi skupiające do 20 Oddziałów mogą z
lotów powyżej 700 km sporządzać dwie listy Okręgowe, z tym że do sporządzenia każdej z
tych list muszą być przydzielone minimum 3 Oddziały. Okręgi skupiające ponad 20
Oddziałów mogą sporządzać cztery listy Okręgowe, z tym że do sporządzania każdej z tych list muszą być przydzielone minimum 3 Oddziały. Okręgi, w których odległość z lotu między skrajnymi Oddziałami ( decyduje odległość do punktu średniego Oddziału ) przekracza 90 km, mogą sporządzić dodatkowo jedną listę. Dopuszcza się możliwość wyliczenia wyników wyłącznie z następujących list konkursowych:
- w lotach od 100 do 500 km - lista Oddziałowa,
- w lotach od 500 do 700 km - lista Oddziałowa lub Rejonowa,
- w lotach powyżej 700 km - lista Oddziałowa, Rejonowa lub Okręgowa ( warunkiem sporządzenia listy Oddziałowej i Rejonowej jest uczestnictwo Oddziału w locie Okręgowym i sporządzenie z tego lotu listy Okręgowej). Hodowca ma prawo po lotach wyliczając mistrzostwo wybrać na każdy lot jedną listę ( z podanych wyżej ), z której będzie korzystał do wyliczenia współzawodnictwa z tego lotu.
§5
Listy konkursowe będące podstawą obliczeń niniejszego współzawodnictwa sporządzać
należy na bazie 1:5, czyli obejmujących 20%.
§6
W trakcie sezonu lotowego 2018 roku jednostki organizacyjne PZHGP organizujące loty,
mogą w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lub awarii kabiny
transportowej przesunąć lot na inny weekendowy termin względnie skrócić odległość lotu.
Na powyższą okoliczność należy sporządzić odpowiedni protokół, który załącza się do
zestawienia końcowego wyników do Mistrzostwa Polski lub GMP.
§7
Po zakończonych lotach objętych planem lotów tego współzawodnictwa Hodowca zgłasza
najszybsze gołębie w następujących kategoriach:
Kat. A – 6 gołębi po 3 konkursy w lotach 100 – 400 km. Łączny kilometraż na jednego
gołębia nie mniej niż 360 km.
Kat. B – 5 gołębi po 3 konkursy w lotach 300 – 600 km. Łączny kilometraż na jednego
gołębia nie mniej niż 900 km.
Kat. C – 4 gołębie po 3 konkursy w lotach powyżej 500 km. Łączny kilometraż na jednego
gołębia nie mniej niż 1500 km.
Kat. Maraton – 3 gołębie po 2 konkursy w lotach powyżej 700 km. Łączny kilometraż na
jednego gołębia nie mniej niż 1400 km.
O kolejności lokat na liście współzawodnictwa lotowego o Mistrzostwo Polski w
Kategoriach, decyduje suma wykładnika wydajności lotowej gołębia (coefficjentów)
uzyskanych przez poszczególne gołębie zaliczane do współzawodnictwa. Wyniki należy
liczyć do drugiego miejsca po przecinku.
§8
Hodowca we współzawodnictwie o Mistrzostwo Polski w lotach gołębi dorosłych uczestniczy tylko jedną drużyną gołębi. Nie dopuszcza się do lotowania indywidualnie, a równocześnie w zespole ( tandem itp. ).
§9
Indywidualne zestawienie wyników uzyskanych w niniejszym współzawodnictwie podpisane
przez Hodowcę, po weryfikacji wraz z pełną dokumentacją lotową (listy startowe, listy
startowo-zegarowe, listy zegarowe, taśmy zegarowe, poświadczenia odlotu gołębi, spisy
gołębi, listy konkursowe, protokoły z punktów wkładań gołębi oraz nastawiania i otwierania
zegarów) Oddziały PZHGP przekażą do swoich macierzystych Okręgów w terminie do 31
sierpnia 2018 roku. Zarządy Okręgów po dokonaniu kolejnej weryfikacji sporządzają
zestawienia zbiorcze kolejno dla każdej kategorii i wraz z dokumentacją lotową dotyczącą 3
najlepszych wyników w każdej kategorii przęślą do Zarządu Głównego w terminie do 30
września. W tym terminie należy przesłać również w formie elektronicznej na adres mailowy: zg@pzhgp.pl, zestawienie zbiorcze sporządzone w „EXCELU”. Dokumentację lotową poszczególnych Hodowców z każdej kategorii wraz z zestawieniem indywidualnym należy spakować do oddzielnej odpowiednio opisanej koperty.
§10
Do indywidualnego zestawienia wyników we współzawodnictwie MP dołączyć należy:
a. plan lotów (kopia przesłanego przed lotami drogą elektroniczną, wydrukowany i podpisany przez Zarząd Oddziału oraz Okręgu);
b. spis gołębi (kopia przesłanego przed lotami drogą elektroniczną, wydrukowany i podpisany przez Zarząd Oddziału oraz Okręgu);
c. listy startowe, listy startowo-zegarowe i listy zegarowe.
d. taśmy zegarowe;
e. listy konkursowe;
f. przy systemach ESK protokoły przyporządkowania gołębi przed lotami oraz po każdej
zmianie obrączek elektronicznych;
g. poświadczenia odlotu gołębi;
h. protokoły z punktów wkładań gołębi oraz nastawiania i otwierania zegarów ( dotyczy
wszystkich funkcjonujących w Oddziale ).
§11
W niniejszym współzawodnictwie lotowym sklasyfikowanych zostanie:
W kat. A – 3 mistrzów i 100 przodowników;
W kat. B – 3 mistrzów i 100 przodowników;
W kat. C – 3 mistrzów i 100 przodowników;
W kat. M – 3 mistrzów i 100 przodowników;
Mistrzowie wszystkich kategorii otrzymują puchary i dyplomy, a przodownicy dyplomy.
§12
W lotach MP w odniesieniu do zagadnień nieujętych w niniejszym regulaminie, obowiązują
przepisy Regulaminu Lotowo – Zegarowego.
Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez Zarząd Główny PZHGP na posiedzeniu w
dniu 25.11.2017 roku.REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO
O INTERMISTRZOSTWO – 2018

§ 1
Do udziału we współzawodnictwie lotowym na szczeblu międzynarodowym, organizowanym
dla członków zrzeszonych w Federacjach Czech, Polski, Słowacji i Węgier uprawniony jest
każdy członek PZHGP, który spełni warunki określone niniejszym regulaminem.
§ 2
Złoży spis gołębi 50 sztuk do GMP na warunkach jak opisane w § 2 Regulaminu GMP.
§ 3
Plan lotów gołębi do intermistrzostwa może zawierać maksymalnie 11 lotów, tj. loty odbyte
w weekendy w terminie od 12 maja 2018 roku do 22 lipca 2018 roku. W przypadku złych
warunków atmosferycznych dopuszcza się odbycie lotu w poniedziałek pod warunkiem, że
koszowanie gołębi odbędzie się w zaplanowanym terminie ( tj najpóźniej w sobotę, a na loty
powyżej 700 km w piątek). Koszowanie gołębi na loty powyżej 700 km musi odbyć się z 2
dniowym wyprzedzeniem tj. w czwartek lub piątek, a gołębie muszą być zakoszowane
najpóźniej do godz. 21:00.
§ 4
Podstawą zaliczenia wyników do współzawodnictwa objętego niniejszym Regulaminem
stanowią listy konkursowe sporządzone zgodnie z zasadami podanymi w Rozdz. XII pkt. 3, 4
Regulaminu Lotowo – Zegarowego PZHGP, na zasadach określonych w § 4 Regulaminu
GMP.
§ 5
Listy konkursowe będące podstawą obliczeń niniejszego współzawodnictwa sporządzać
należy na bazie 1:5, czyli obejmujących 20%.
§ 6
Punkty do współzawodnictwa „ Intermistrzostwo” mogą zdobywać wyłącznie gołębie
umieszczone na spisie do GMP i wytypowane przez Hodowcę do serii na dany lot.
Mistrzostwo rozgrywane będzie typowaną serią 5 gołębi, z których punkty do
współzawodnictwa zdobywają 3 pierwsze z tej serii. Gołębie seryjne winne być koszowane
jako 5 pierwszych i wyłącznie tylko 5 pierwszych koszowanych gołębi bierze udział w
mistrzostwie. Przy korzystaniu z zegara tradycyjnego i korzystaniu z listy startowo-zegarowej gołębie seryjne winny być wpisane jako 5 pierwszych w rubryce „ typowanie”- zgodnie z postanowieniami zawartymi w§ 6 Regulaminu GMP.
§ 7
O końcowym wyniku decyduje suma coefficientów zdobytych przez gołębie seryjne ( 3 szt.)
z 6 wybranych przez Hodowcę lotów z pośród ujętych w planie z zachowaniem poniższych
zasad:
- 3 loty od 300 do 500 km,
- 2 loty od 500 do 700 km,
- 1 loty powyżej 700 km,
Coefficient wyliczamy do trzech miejsc po przecinku.
Przy równej sumie coefficientów decyduje niższa suma w lotach powyżej 500 km,
a w następnej kolejności wyższy konkursokilometraż.
§ 8
Hodowca we współzawodnictwie o Intermistrzostwo uczestniczy tylko jedną drużyną gołębi.
Nie dopuszcza się do lotowania indywidualnie, a równocześnie w zespole (tandem itp.).
§ 9
Indywidualne zestawienie wyników uzyskanych w niniejszym współzawodnictwie podpisane przez hodowcę, po weryfikacji wraz z pełną dokumentacją lotową (listy startowo-zegarowe, taśmy zegarowe, poświadczenia odlotu gołębi, spisy gołębi, listy konkursowe, protokoły z punktów wkładań gołębi oraz nastawiania i otwierania zegarów) Oddziały PZHGP przekażą do swoich macierzystych Okręgów w terminie do 31 sierpnia 2018 roku. Zarządy Okręgów po dokonaniu kolejnej weryfikacji sporządzają zestawienia zbiorcze i wraz z dokumentacją lotową dotyczącą 3 najlepszych wyników przęślą do Zarządu Głównego w terminie do 30 września. W tym terminie należy przesłać również w formie elektronicznej na adres mailowy: zg@pzhgp.pl , zestawienie zbiorcze sporządzone w „EXCELU”. Dokumentację lotową poszczególnych Hodowców wraz z zestawieniem indywidualnym należy spakować do oddzielnej odpowiednio opisanej koperty.
§ 10
Do indywidualnego zestawienia wyników we współzawodnictwie o Intermistrzostwo
dołączyć należy dokumenty wymagane do współzawodnictwa GMP, a opisane w § 11
współzawodnictwa GMP.
§ 11
W niniejszym współzawodnictwie lotowym sklasyfikowanych zostanie 3 mistrzów i 100
przodowników.
Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez Zarząd Główny PZHGP na posiedzeniu w dniu 25.11.2017
roku.


REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO
O MISTRZOSTWO POLSKI W LOTACH GOŁĘBI MŁODYCH NA 2018 ROK.

§ 1
Do współzawodnictwa lotowego o mistrzostwo Polski w lotach gołębi młodych uprawniony
jest każdy członek PZHGP, który spełni warunki określone niniejszym regulaminem.
§ 2
Hodowca biorący udział w niniejszym współzawodnictwie ogólnopolskim składa w
macierzystym oddziale w terminie ustalonym przez Zarząd Oddziału spis gołębi. Wszystkie
gołębie, ze spisu Hodowcy złożonego przed lotami biorą udział w MP w lotach gołębi
młodych. Zarządy Oddziałów w ustalonym przez Zarząd Okręgu terminie dostarczą do
Zarządu Okręgu w formie drukowanej i elektronicznej plan lotów. Zarządy Okręgów
przesyłają w terminie do 17 sierpnia plany lotów do Zarządu Głównego w formie
elektronicznej ( zapisane w formacie PDF ) na adres mailowy : zg-spisy@pzhgp.pl . Plany
lotów wysłane po terminie będą podstawą do odrzucenia wyników lotowych Hodowcom
których dotyczą.
§ 3
Plan lotów powinien zawierać maksymalnie 4 loty w Kategorii "A". Loty należy zaplanować i
odbyć wyłącznie w weekendy w okresie od 18 sierpnia 2018 roku do 30 września 2018 roku.
W przypadku złych warunków atmosferycznych dopuszcza się odbycie lotów zaliczanych do
MP w poniedziałek pod warunkiem, że koszowanie gołębi odbędzie się w zaplanowanym
terminie tj. najpóźniej w sobotę.
Zmiana planu lotów może nastąpić jedynie w przypadku złych warunków atmosferycznych
na zasadach jak opisane w paragrafie 6 regulaminu MP w kategoriach.
§ 4
Listę konkursową z lotów objętych niniejszym współzawodnictwem sporządzać mogą
wyłącznie Oddziały, zgodnie z postanowieniami Rozdz. XII pkt 3, 4 Regulaminu Lotowo -
Zegarowego.
§ 5
Listy konkursowe będące podstawą obliczeń wyników niniejszego współzawodnictwa
sporządzać należy na bazie 1:5.
§ 6
Punkty do współzawodnictwa MP mogą zdobywać wyłącznie gołębie umieszczone na spisie przedlotowym i wytypowane przez Hodowcę do serii na dany lot. Mistrzostwo rozgrywane będzie typowaną serią 15 gołębi, z których punkty do współzawodnictwa zdobywa maks. 8 pierwszych z tej serii. Gołębie seryjne należy zaznaczyć odpowiednim znakiem, w zależności od używanego systemu ESK, i winny być one koszowane jako 15 pierwszych, i wyłącznie tylko 15 pierwszych koszowanych gołębi bierze udział w mistrzostwie. Również w przypadku, gdy Hodowca nie zaznaczy gołębi seryjnych to do mistrzostwa punkty zdobywa 15 pierwszych koszowanych. Przy korzystaniu z zegara tradycyjnego gołębie seryjne należy zapisać na osobnej liście startowo-zegarowej i wpisać jako 15 pierwszych w rubryce „typowanie”, listę tą należy spiąć z listą startowo-zegarową, na której są zakoszowane pozostałe gołębie.
§ 7
Punkty do MP wyliczane są ze spadkiem 20%, z zachowaniem zasady, że pierwszy gołąb
zdobywa 40 punktów. Wyniki należy liczyć do drugiego miejsca po przecinku.
§ 8
O końcowym wyniku decyduje suma punktów zdobytych przez gołębie seryjne ( maks. 8 szt.) z 3 wybranych przez Hodowcę lotów z pośród ujętych w planie lotów. Łączny konkursokilometraż z 3 wybranych lotów nie może być niższy niż 400 km.
§ 9
W niniejszym współzawodnictwie Hodowca może uczestniczyć tylko jedną drużyną gołębi.
Nie dopuszcza się do lotowania indywidualnie, a równocześnie w zespole ( tandem itp. ).
§ 10
Indywidualne zestawienie wyników uzyskanych w niniejszym współzawodnictwie podpisane
przez hodowcę, Zarządy Oddziałów po ich weryfikacji wraz z pełną dokumentacją lotową
(listy startowe, listy startowo-zegarowe, listy zegarowe, taśmy zegarowe, protokoły komisji
lotowo-zegarowej, poświadczenia odlotu gołębi, listy konkursowe i protokoły
przyporządkowania) prześlą w terminie do 30 września 2018 roku do macierzystego Zarządu
Okręgu.
Zarządy Okręgów w terminie do 15 października prześlą do Zarządu Głównego pełne
zbiorcze zestawienie wyników oraz pełną dokumentację lotową dotyczącą 3 najlepszych
Hodowców w tym współzawodnictwie. W tym terminie należy przesłać również w formie
elektronicznej na adres mailowy: zg@pzhgp.pl, zestawienie zbiorcze sporządzone w
„EXCELU”. Dokumentację lotową poszczególnych Hodowców wraz z zestawieniem
indywidualnym należy spakować do oddzielnej, odpowiednio opisanej koperty.
§11
Do indywidualnego zestawienia wyników we współzawodnictwie MP dołączyć należy:
a. plan lotów (kopia przesłanego przed lotami drogą elektroniczną, wydrukowany i podpisany przez Zarząd Oddziału oraz Okręgu);
b. listy startowe, listy startowo-zegarowe i listy zegarowe.
c. taśmy zegarowe;
d. listy konkursowe;
e. przy systemach ESK protokoły przyporządkowania gołębi przed lotami oraz po każdej
zmianie obrączek elektronicznych;
f. poświadczenia odlotu gołębi;
g. protokoły z punktów wkładań gołębi oraz nastawiania i otwierania zegarów ( dotyczy
wszystkich funkcjonujących w Oddziale ).
§12
W niniejszym współzawodnictwie lotowym sklasyfikowanych zostanie:
- 3 mistrzów - nagrodzonych pucharami
- 100 przodowników - nagrodzonych dyplomami.
§13
W lotach MP w odniesieniu do zagadnień nieujętych w niniejszym regulaminie, obowiązują
przepisy Regulaminu Lotowo – Zegarowego.
Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez Zarząd Główny PZHGP na posiedzeniu w
dniu 25.11.2017 roku.
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 27 odwiedzający (64 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=