.
  Regulamin GMP i kat.
 
REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O GENERALNE MISTRZOSTWO
POLSKI GMP – 2019


§ 1
Do udziału we współzawodnictwie lotowym na szczeblu ogólnopolskim - GMP – Generalne
Mistrzostwo Polski; uprawniony jest każdy członek PZHGP, który spełni warunki określone niniejszym regulaminem.
§ 2
Hodowca biorący udział w niniejszym współzawodnictwie ogólnopolskim składa w
macierzystym Oddzialew terminie do 15 kwietnia 2019 roku spis gołębi dorosłych w ilości do 50 sztuk. Spis ten obowiązywałbędzie również do Mistrzostwa w kategoriach. Oddziały niezwłocznie dostarczają spisy do Zarządu Okręgu w formie drukowanej i elektronicznej wygenerowane z programów obliczeniowych wraz z planem lotów,na którym zaznaczone są loty do GMP. Zarządy Okręgów przesyłają w terminie do 26 kwietnia te spisyi plany lotów do Zarządu Głównego w formie elektronicznej ( zapisane w formacie PDF ) na adres mailowy :
zg-spisy@pzhgp.pl . Spisy wysłane po terminie będą podstawą do odrzucenia wyników lotowych Hodowcom których dotyczą.
§ 3
Plan lotów gołębi do mistrzostwa GMP może zawierać maksymalnie 10 lotów. Loty należy zaplanować i odbyć wyłącznie w weekendy w terminie od 18 maja 2019 roku do 21 lipca 2019 roku. W przypadku złych warunków atmosferycznych dopuszcza się odbycie lotu w poniedziałek pod warunkiem, że koszowanie gołębi odbędzie się w zaplanowanym terminie ( tj. najpóźniej w sobotę, a na loty powyżej 700 km w piątek). Koszowanie gołębi na loty powyżej 700 km musi odbyć się z 2 dniowym wyprzedzeniem tj. w czwartek lub piątek a gołębie muszą być zakoszowane najpóźniej do godz. 21:00.  Zmiana planu lotów może nastąpić jedynie w przypadku złych warunków atmosferycznych na zasadach jak opisane w paragrafie 6 regulaminu MP w kategoriach.
§ 4
Podstawą zaliczenia wyników do współzawodnictwa objętego niniejszym Regulaminem stanowią listy konkursowe sporządzone zgodnie z zasadami podanymi w Rozdz. XII pkt 3, 4 Regulaminu Lotowo – Zegarowego PZHGP. Okręgi skupiające do 20 Oddziałów mogą z lotów powyżej 700 km sporządzać dwie listy Okręgowe, z tym że do sporządzenia każdej z tych list muszą być przydzielone minimum 3 Oddziały. Okręgi skupiające ponad 20 Oddziałów mogą sporządzać cztery listy Okręgowe, z tym że do sporządzania każdej z tych list muszą być przydzielone minimum 3 Oddziały. Okręgi, w których odległość z lotu między skrajnymi Oddziałami (decyduje odległość do punktu średniego Oddziału ) przekracza 90 km, mogą sporządzić dodatkowo jedną listę. Dopuszcza się możliwość wyliczenia wyników wyłącznie z następujących list konkursowych:
-    w lotach od 300 do 700 km - lista Oddziałowa,
-    w lotach powyżej 700 km - lista Oddziałowa lub Okręgowa (warunkiem sporządzenia listy Oddziałowej jest uczestnictwo Oddziału w locie Okręgowym i sporządzenie z tego lotu listy Okręgowej). Hodowca ma prawo po lotach wyliczając mistrzostwo wybrać z lotu powyżej 700 km jedną listę (z podanych wyżej), z której będzie korzystał do wyliczenia współzawodnictwa z tego lotu.
§ 5
Listy konkursowe będące podstawą obliczeń niniejszego współzawodnictwa sporządzać należy na bazie 1:4, czyli obejmujących 25%.
§ 6
Punkty do współzawodnictwa GMP mogą zdobywać wyłącznie gołębie umieszczone na spisie do GMP i wytypowane przez Hodowcę do serii na dany lot. Mistrzostwo rozgrywane będzie typowaną serią 10 gołębi, z których punkty do współzawodnictwa zdobywa maks. 5 pierwszych z tej serii. Gołębie seryjne należy zaznaczyć odpowiednim znakiem, w zależności od używanego systemu ESK, i winny być one koszowane jako 10 pierwszych, i wyłącznie tylko 10 pierwszych koszowanych gołębi bierze udział w mistrzostwie. Również w przypadku, gdy Hodowca nie zaznaczy gołębi seryjnych to do mistrzostwa punkty zdobywa 10 pierwszych koszowanych. Przy korzystaniu z zegara tradycyjnego gołębie seryjne należy zapisać na osobnej liście startowo-zegarowej i wpisać jako 10 pierwszych w rubryce „typowanie”, listę tą należy spiąć z listą startowo-zegarową, na której są zakoszowane pozostałe gołębie.
§ 7
Punkty do GMP wyliczane są ze spadkiem 20%, z zachowaniem zasady, że pierwszy gołąb zdobywa:
-    w lotach od 300 do 500 km - 40 punktów,
-    w lotach od 500 do 700 km - 60 punktów,
-    w lotach powyżej 700 km - 80 punktów.
Wyniki należy liczyć do drugiego miejsca po przecinku.
§ 8
O końcowym wyniku decyduje suma punktów zdobytych przez gołębie seryjne ( maks. 5 szt.) z 7 wybranych przez Hodowcę lotów spośród ujętych w planie z zachowaniem poniższych zasad:
-    3 loty od 300 do 500 km,
-    3 loty od 500 do 700 km,
-    1 lot powyżej 700 km,
§ 9
Hodowca we współzawodnictwie o Mistrzostwo Polski GMP uczestniczy tylko jedną drużyną gołębi. Nie dopuszcza się do lotowania indywidualnie, a równocześnie w zespole (tandem itp.).
§ 10
Indywidualne zestawienie wyników uzyskanych w niniejszym współzawodnictwie podpisane przez hodowcę, po weryfikacji wraz z pełną dokumentacją lotową ( listy startowe, listy startowo-zegarowe, listy zegarowe, taśmy zegarowe, poświadczenia odlotu gołębi, spisy gołębi, listy konkursowe, protokoły z punktów wkładań gołębi oraz nastawiania i otwierania zegarów) Oddziały PZHGP przekażą do swoich macierzystych Okręgów w terminie do 31 sierpnia 2019 roku. Zarządy Okręgów po dokonaniu kolejnej weryfikacji sporządzają zestawienia zbiorcze i wraz z dokumentacją lotową dotyczącą 3 najlepszych wyników przęślą do Zarządu Głównego w terminie do 30 września. W tym terminie należy przesłać również w formie elektronicznej na adres mailowy: zg@pzhgp.pl , zestawienie zbiorcze sporządzone w „EXCELU”. Dokumentację lotową poszczególnych Hodowców wraz z zestawieniem indywidualnym należy spakować do oddzielnej odpowiednio opisanej koperty.
§11
Do indywidualnego zestawienia wyników we współzawodnictwie GMP dołączyć należy:
a.    plan lotów (kopia przesłanego przed lotami drogą elektroniczną, wydrukowany i podpisany przez Zarząd Oddziału oraz Okręgu);
b.    spis gołębi (kopia przesłanego przed lotami drogą elektroniczną, wydrukowany i podpisany przez Zarząd Oddziału oraz Okręgu);
c.    listy startowe ( w przypadku przekroczenia limitu czasowego 2 minut opisanego w Regulaminie Lotowo – Zegarowym PZHGP Załącznik nr 1 pkt 9 i - dołączyć należy listy startowe z tego lotu od wszystkich Hodowców koszujących na tym Punkcie Wkładań ) , listy startowo-zegarowe i listy zegarowe.
d.    taśmy zegarowe;
e.    listy konkursowe;
f.    przy systemach ESK protokoły przyporządkowania gołębi przed lotami oraz po każdej zmianie obrączek elektronicznych;
g.    poświadczenia odlotu gołębi;
h.    protokoły z punktów wkładań gołębi oraz nastawiania i otwierania zegarów ( dotyczy wszystkich funkcjonujących w Oddziale ).
§ 12
W niniejszym współzawodnictwie lotowym sklasyfikowanych zostanie 3 mistrzów i 300 przodowników. Mistrzom i 10 pierwszym przodownikom podczas Wystawy Ogólnopolskiej wręczone zostaną pamiątkowe puchary.
§13
W lotach GMP w odniesieniu do zagadnień nieujętych w niniejszym regulaminie, obowiązują przepisy Regulaminu Lotowo – Zegarowego.

Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez Zarząd Główny PZHGP na posiedzeniu w dniu 17.11.2018 roku.
REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O INTERMISTRZOSTWO – 2019

§ 1
Do udziału we współzawodnictwie lotowym na szczeblu międzynarodowym, organizowanym dla członków zrzeszonych w Federacjach Czech, Polski, Słowacji i Węgier uprawniony jest każdy członek PZHGP, który spełni warunki określone niniejszym regulaminem.
§ 2
Złoży spis gołębi  50 sztuk do GMP na warunkach jak opisane w § 2 Regulaminu GMP.
§ 3
Plan lotów gołębi do Intermistrzostwa może zawierać maksymalnie 11 lotów, tj. loty odbyte w weekendy w terminie od 11 maja 2019 roku do 21 lipca 2019 roku. W przypadku złych warunków atmosferycznych dopuszcza się odbycie lotu w poniedziałek pod warunkiem, że koszowanie gołębi odbędzie się w zaplanowanym terminie ( tj najpóźniej w sobotę, a na loty powyżej 700 km w piątek). Koszowanie gołębi na loty powyżej 700 km musi odbyć się z 2 dniowym wyprzedzeniem tj. w czwartek lub piątek, a gołębie muszą być zakoszowane najpóźniej do godz. 21:00.
§ 4
Podstawą zaliczenia wyników do współzawodnictwa objętego niniejszym Regulaminem stanowią listy konkursowe sporządzone zgodnie z zasadami podanymi w Rozdz. XII pkt. 3, 4 Regulaminu Lotowo – Zegarowego PZHGP, na zasadach określonych w § 4 Regulaminu MP w Kategoriach.
§ 5
Listy konkursowe będące podstawą obliczeń niniejszego współzawodnictwa sporządzać należy na bazie 1:5, czyli obejmujących 20%.
§ 6
Punkty do współzawodnictwa „ Intermistrzostwo” mogą zdobywać wyłącznie gołębie umieszczone na spisie do GMP i wytypowane przez Hodowcę do serii na dany lot. Mistrzostwo rozgrywane będzie typowaną serią 5 gołębi, z których punkty do współzawodnictwa zdobywają 3 pierwsze z tej serii. Gołębie seryjne winne być koszowane jako 5 pierwszych i wyłącznie tylko 5 pierwszych koszowanych gołębi bierze udział w mistrzostwie. Przy korzystaniu z zegara tradycyjnego i korzystaniu z listy startowo-zegarowej gołębie seryjne winny być wpisane jako 5 pierwszych w rubryce „ typowanie”- zgodnie z postanowieniami zawartymi w§ 6 Regulaminu GMP.
§ 7
O końcowym wyniku decyduje suma coefficientów zdobytych przez gołębie seryjne ( 3 szt.) z 6 wybranych przez Hodowcę lotów z pośród ujętych w planie z zachowaniem poniższych zasad:
-    3 loty od 300 do 500 km,
-    2 loty od 500 do 700 km,
-    1 lot powyżej 700 km,
Coefficient wyliczamy do trzech miejsc po przecinku.
Przy równej sumie coefficientów decyduje niższa suma w lotach powyżej 500 km, a w następnej kolejności wyższy konkursokilometraż.
§ 8
Hodowca we współzawodnictwie o Intermistrzostwo uczestniczy tylko jedną drużyną gołębi.
Nie dopuszcza się do lotowania indywidualnie, a równocześnie w zespole (tandem itp.).
§ 9
Indywidualne zestawienie wyników uzyskanych w niniejszym współzawodnictwie podpisane przez hodowcę, po weryfikacji wraz z pełną dokumentacją lotową (listy startowe, listy startowo-zegarowe, listy zegarowe, taśmy zegarowe, poświadczenia odlotu gołębi, spisy gołębi, listy konkursowe, protokoły z punktów wkładań gołębi oraz nastawiania i otwierania zegarów) Oddziały PZHGP przekażą do swoich macierzystych Okręgów w terminie do 31 sierpnia 2019 roku. Zarządy Okręgów po dokonaniu kolejnej weryfikacji sporządzają zestawienia zbiorcze i wraz z dokumentacją lotową dotyczącą  najlepszych wyników przęślą do Zarządu Głównego w terminie do 30 września. W tym terminie należy przesłać również w formie elektronicznej na adres mailowy: zg@pzhgp.pl ,zestawienie zbiorcze sporządzone w „EXCELU”. Dokumentację lotową poszczególnych Hodowców wraz z zestawieniem indywidualnym należy spakować do oddzielnej odpowiednio opisanej koperty.
§ 10
Do indywidualnego zestawienia wyników we współzawodnictwie o Intermistrzostwo dołączyć należy dokumentywymagane do współzawodnictwa GMP, a opisane w § 11 współzawodnictwa GMP.
§ 11
W niniejszym współzawodnictwie lotowym sklasyfikowanych zostanie 3 mistrzów i 100 przodowników.

Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez Zarząd Główny PZHGP na posiedzeniu w dniu 17.11.2018 roku.
REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O MISTRZOSTWO POLSKI W KATEGORIACH  NA 2019 ROK

§1
Do udziału we współzawodnictwie lotowym na szczeblu ogólnopolskim na dystansach lotowych określonych w kategoriach:
-    Kat. A – loty z odległości: 100 – 400 km - krótki dystans;
-    Kat. B – loty z odległości: 300 – 600 km - średni dystans;
-    Kat. C – loty powyżej 500 km - długi dystans;
-    Kat. M –loty powyżej 700 km - Maraton;
uprawniony  jest  każdy  członek  PZHGP,  który  spełni  warunki  określone  niniejszym regulaminem.   
§2
Hodowca  biorący  udział w  niniejszym  współzawodnictwie  ogólnopolskim  składa w macierzystym Oddziale w    terminie do 15  kwietnia 2019 roku spis gołębi dorosłych w ilości do 50 sztuk( identyczny jak do GMP). Oddziały niezwłocznie dostarczają spisy do Zarządu Okręgu w formie drukowanej i elektronicznej wygenerowane z programów obliczeniowych wraz z planem lotów, na którym zaznaczone są loty do GMP. Zarządy Okręgów przesyłają w terminie do 26 kwietnia te spisy i plany lotów do Zarządu Głównego w formie elektronicznej ( zapisane w formacie PDF ) na adres mailowy : zg-spisy@pzhgp.pl . Spisy wysłane po terminie będą podstawą do odrzucenia wyników lotowych Hodowcom których dotyczą.
§3
Plan lotów gołębi dorosłych do Mistrzostwa Polski w Kategoriach powinien zawierać loty zaplanowane w weekendy od 27 kwietnia 2019 roku do 28 lipca 2019 roku. Loty należy zaplanować i odbyć wyłącznie w weekendy. Dopuszcza się możliwość zaplanowania i odbycia lotów dublowanych w wyznaczonych weekendach pod warunkiem, że minimum jeden z tych dwóch lotów będzie lotem powyżej 700 km. Maksymalna ilość zaplanowanych lotów do każdej kategorii nie może przekroczyć 7 lotów. W przypadku złych warunków atmosferycznych dopuszcza się odbycie lotów zaliczanych do MP w poniedziałek pod warunkiem, że koszowanie gołębi odbędzie się w zaplanowanym terminie tj. najpóźniej w sobotę na loty do 700 km i w piątki na loty powyżej 700 km. Koszowanie gołębi na loty powyżej 700 km musi odbyć się z 2 dniowym wyprzedzeniem tj. w czwartek lub piątek, a gołębie muszą być zakoszowane najpóźniej do godz. 21:00. Zdobyty konkurs przez gołębia z danego lotu może być zaliczony tylko do jednej Kategorii.
§4
Podstawą zaliczenia wyników do współzawodnictw objętych niniejszym Regulaminem stanowią listy konkursowe sporządzone zgodnie z zasadami podanymi w Rozdz. XII pkt 3, 4 Regulaminu Lotowo – Zegarowego PZHGP. Okręgi skupiające do 20 Oddziałów mogą z lotów powyżej 700 km sporządzać dwie listy Okręgowe, z tym że do sporządzenia każdej z tych list muszą być przydzielone minimum 3 Oddziały. Okręgi skupiające ponad 20 Oddziałów mogą sporządzać cztery listy Okręgowe, z tym że do sporządzania każdej z tych list muszą być przydzielone minimum 3 Oddziały. Okręgi, w których odległość z lotu między skrajnymi Oddziałami ( decyduje odległość do punktu średniego Oddziału ) przekracza 90 km, mogą sporządzić dodatkowo jedną listę.Dopuszcza się możliwość wyliczenia wyników wyłącznie z następujących list konkursowych:
-    w lotach od 100 do 500 km - lista Oddziałowa,
-    w lotach od 500 do 700 km - lista Oddziałowa lub Rejonowa,
-    w lotach powyżej 700 km - lista Oddziałowa, Rejonowa lub Okręgowa ( warunkiem sporządzenia listy Oddziałowej i Rejonowej jest uczestnictwo Oddziału w locie Okręgowym i sporządzenie z tego lotu listy Okręgowej). Hodowca ma prawo po lotach wyliczając mistrzostwo wybrać na każdy lot jedną listę (z podanych wyżej ), z której będzie korzystał do wyliczenia współzawodnictwa z tego lotu.
§5
Listy konkursowe będące podstawą obliczeń niniejszego współzawodnictwa sporządzać należy na bazie 1:5, czyli obejmujących 20%.
§6
W trakcie sezonu lotowego 2019 roku jednostki organizacyjne PZHGP organizujące loty, mogą w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lub awarii kabiny transportowej przesunąć lot na inny weekendowy
termin względnie skrócić odległość lotu. Na powyższą okoliczność należy sporządzić odpowiedni protokół, który załącza się do zestawienia końcowego wyników do Mistrzostwa Polski lub GMP.
§7
Po zakończonych lotach objętych planem lotów tego współzawodnictwa Hodowca zgłasza najszybsze gołębie w następujących kategoriach:
Kat. A – 6 gołębi po 3 konkursy w lotach 100 – 400 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 360   km.
Kat. B – 5 gołębi po 3 konkursy w lotach 300 – 600 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 900 km.
Kat. C – 4 gołębie po 3 konkursy w lotach powyżej 500 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 1500 km.
Kat. Maraton – 3 gołębie po 2 konkursy w lotach powyżej 700 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 1400 km.
O kolejności  lokat  na  liście  współzawodnictwa  lotowego o  Mistrzostwo  Polskiw Kategoriach, decyduje suma wykładnika wydajności lotowej gołębia (coefficientów) uzyskanych przez poszczególne gołębie zaliczane do współzawodnictwa. Wyniki należy liczyć do drugiego miejsca po przecinku.
§8
Hodowca we współzawodnictwie o Mistrzostwo Polski w lotach gołębi dorosłych uczestniczy tylko jedną drużyną gołębi. Nie dopuszcza się do lotowania indywidualnie, a równocześnie w zespole ( tandem itp. ).
§9
Indywidualne zestawienie wyników uzyskanych w niniejszym współzawodnictwie podpisane przez Hodowcę, po weryfikacji wraz z pełną dokumentacją lotową (listy startowe, listy startowo-zegarowe, listy zegarowe, taśmy zegarowe, poświadczenia odlotu gołębi, spisy gołębi, listy konkursowe, protokoły z punktów wkładań gołębi oraz nastawiania i otwierania zegarów) Oddziały PZHGP przekażą do swoich macierzystych Okręgów w terminie do 31 sierpnia 2019 roku. Zarządy Okręgów po dokonaniu kolejnej weryfikacji sporządzają zestawienia zbiorcze kolejno dla każdej kategorii i wraz z dokumentacją lotową dotyczącą 3 najlepszych wyników w każdej kategorii przęślą do Zarządu Głównego w terminie do 30 września. W tym terminie należy przesłać również w formie elektronicznej na adres mailowy: zg@pzhgp.pl, zestawienie zbiorcze sporządzone w „EXCELU”. Dokumentację
lotową poszczególnych Hodowców z każdej kategorii wraz z zestawieniem indywidualnym należy spakować do oddzielnej odpowiednio opisanej koperty.
§10
Do indywidualnego zestawienia wyników we współzawodnictwie MP dołączyć należy:
- plan lotów (kopia przesłanego przed lotami drogą elektroniczną, wydrukowany i podpisany przez Zarząd Oddziału oraz Okręgu);
- spis gołębi (kopia przesłanego przed lotami drogą elektroniczną, wydrukowany i podpisany przez Zarząd Oddziału oraz Okręgu);
- listy startowe ( w przypadku przekroczenia limitu czasowego 2 minut opisanego w Regulaminie Lotowo – Zegarowym PZHGP Załącznik nr 1 pkt 9 i
- dołączyć należy listy startowe z tego lotu od wszystkich Hodowców koszujących na tym Punkcie Wkładań ),
  listy startowo-zegarowe i listy zegarowe.
- taśmy zegarowe;
- listy konkursowe;
- przy systemach ESK protokoły przyporządkowania gołębi przed lotami oraz po każdej zmianie obrączek elektronicznych;
- poświadczenia odlotu gołębi;
- protokoły z punktów wkładań gołębi oraz nastawiania i otwierania zegarów ( dotyczy wszystkich funkcjonujących w Oddziale ).
§11
W niniejszym współzawodnictwie lotowym sklasyfikowanych zostanie:
W kat. A – 3 mistrzów i 100 przodowników;
W kat. B – 3 mistrzów i 100 przodowników;
W kat. C – 3 mistrzów i 100 przodowników;
W kat. M – 3 mistrzów i 100 przodowników;
Mistrzowie wszystkich kategorii otrzymują puchary i dyplomy, a przodownicy dyplomy.
§12
W lotach MP w odniesieniu do zagadnień nieujętych w niniejszym regulaminie, obowiązują przepisy
Regulaminu Lotowo – Zegarowego.

Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez Zarząd Główny PZHGP na posiedzeniu w dniu 17.11.2018 roku.
REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O MISTRZOSTWO POLSKI W LOTACH GOŁĘBI MŁODYCH NA 2019 ROK.


§ 1
Do współzawodnictwa lotowego o mistrzostwo Polski w lotach gołębi młodych uprawniony jest każdy członek PZHGP, który spełni warunki określone niniejszym regulaminem.
§ 2
Hodowca biorący udział w niniejszym współzawodnictwie ogólnopolskim składa w macierzystym oddziale w terminie ustalonym przez Zarząd Oddziału spis gołębi. Wszystkie gołębie, ze spisu Hodowcy złożonego przed lotami biorą udział w MP w lotach gołębi młodych. Zarządy Oddziałów w ustalonym przez Zarząd Okręgu terminie dostarczą do Zarządu Okręgu w formie drukowanej i elektronicznej plan lotów. Zarządy Okręgów przesyłają w terminie do 16 sierpnia plany lotów do Zarządu Głównego w formie elektronicznej ( zapisane w formacie PDF ) na adres mailowy : zg-spisy@pzhgp.pl. Plany lotów wysłane po terminie będą podstawą do odrzucenia wyników lotowych Hodowcom których dotyczą.
§ 3
Plan lotów powinien zawierać maksymalnie 4 loty w Kategorii "A". Loty należy zaplanować i odbyć wyłącznie w weekendy w okresie od 17 sierpnia 2019 roku do 29 września 2019 roku. W przypadku złych warunków atmosferycznych dopuszcza się odbycie lotów zaliczanych do MP w poniedziałek pod warunkiem, że koszowanie gołębi odbędzie się w zaplanowanym terminie tj. najpóźniej w sobotę. Zmiana planu lotów może nastąpić jedynie w przypadku złych warunków atmosferycznych na zasadach jak opisane w paragrafie 6 regulaminu MP w kategoriach.
§ 4
Listę konkursową z lotów objętych niniejszym współzawodnictwem sporządzać mogą wyłącznie Oddziały, zgodnie z postanowieniami Rozdz. XII pkt 3, 4 Regulaminu Lotowo - Zegarowego.
§ 5
Listy konkursowe będące podstawą obliczeń wyników niniejszego współzawodnictwa sporządzać należy na bazie 1:5.
§ 6
Punkty do współzawodnictwa MP mogą zdobywać wyłącznie gołębie umieszczone na spisie przedlotowym i wytypowane przez Hodowcę do serii na dany lot. Mistrzostwo rozgrywane będzie typowaną serią 15 gołębi, z których punkty do współzawodnictwa zdobywa maks. 8 pierwszych z tej serii. Gołębie seryjne należy zaznaczyć odpowiednim znakiem, w zależności od używanego systemu ESK, i winny być one koszowane jako 15 pierwszych, i wyłącznie tylko 15 pierwszych koszowanych gołębi bierze udział w mistrzostwie. Również w przypadku, gdy Hodowca nie zaznaczy gołębi seryjnych to do mistrzostwa punkty zdobywa 15 pierwszych koszowanych. Przy korzystaniu z zegara tradycyjnego gołębie seryjne należy zapisać na osobnej liście startowo-zegarowej i wpisać jako 15 pierwszych w rubryce „typowanie”, listę tą należy spiąć z listą startowo-zegarową, na której są zakoszowane pozostałe gołębie.
§ 7
Punkty do MP wyliczane są ze spadkiem 20%, z zachowaniem zasady, że pierwszy gołąb zdobywa 40 punktów. Wyniki należy liczyć do drugiego miejsca po przecinku.
§ 8
O końcowym wyniku decyduje suma punktów zdobytych przez gołębie seryjne ( maks. 8 szt.) z  3  wybranych    przez  Hodowcę lotów  spośród    ujętych  w  planie  lotów.  Łączny konkursokilometraż  z 3 wybranych lotów nie może być niższy niż 400 km.
§ 9
W niniejszym współzawodnictwie Hodowca może uczestniczyć tylko jedną drużyną gołębi. Nie dopuszcza się do lotowania indywidualnie, a równocześnie w zespole ( tandem itp. ).
§ 10
Indywidualne zestawienie wyników uzyskanych w niniejszym współzawodnictwie podpisane przez hodowcę, Zarządy Oddziałów po ich weryfikacji wraz z pełną dokumentacją lotową (listy startowe, listy startowo-zegarowe, listy zegarowe, taśmy zegarowe, protokoły komisji lotowo-zegarowej, poświadczenia odlotu gołębi, listy konkursowe i protokoły przyporządkowania) prześlą w terminie do 7 października 2019 roku do macierzystego Zarządu Okręgu. Zarządy Okręgów w terminie do 15 października prześlą do Zarządu Głównego PZHGP pełne zbiorcze zestawienie wyników oraz pełną dokumentację lotową dotyczącą 3 najlepszych Hodowców w tym współzawodnictwie. W tym terminie należy przesłać również w formie elektronicznej na adres mailowy:
zg@pzhgp.pl, zestawienie zbiorcze sporządzone w „EXCELU”. Dokumentację lotową poszczególnych Hodowców wraz z zestawieniem indywidualnym należy spakować do oddzielnej, odpowiednio opisanej koperty.
§11
Do indywidualnego zestawienia wyników we współzawodnictwie MP dołączyć należy:
- plan lotów (kopia przesłanego przed lotami drogą elektroniczną, wydrukowany i podpisany przez Zarząd Oddziału oraz Okręgu);
- listy startowe ( w przypadku przekroczenia limitu czasowego 2 minut opisanego w Regulaminie Lotowo – Zegarowym PZHGP Załącznik nr 1 pkt 9 i - dołączyć należy listy startowe z tego lotu od wszystkich Hodowców koszujących na tym Punkcie Wkładań ) , listy startowo-zegarowe i listy zegarowe.
- taśmy zegarowe;
- listy konkursowe;
- przy systemach ESK protokoły przyporządkowania gołębi przed lotami oraz po każdej zmianie obrączek elektronicznych;
- poświadczenia odlotu gołębi;
- protokoły z punktów wkładań gołębi oraz nastawiania i otwierania zegarów ( dotyczy wszystkich funkcjonujących w Oddziale ).
§12
W niniejszym współzawodnictwie lotowym sklasyfikowanych zostanie:
- 3 mistrzów - nagrodzonych pucharami
- 100 przodowników - nagrodzonych dyplomami.
§13
W lotach MP w odniesieniu do zagadnień nieujętych w niniejszym regulaminie, obowiązują przepisy
Regulaminu Lotowo – Zegarowego.


Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez Zarząd Główny PZHGP na posiedzeniu w dniu 17.11.2018 roku.


REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA OLIMPIJSKIEGO O MISTRZOSTWO POLSKI       
”DERBY” W LOTACH GOŁĘBI MŁODYCH W 2019 ROKU.


§ 1
Do współzawodnictwa lotowego o mistrzostwo olimpijskie Polski w lotach gołębi młodych uprawniony jest każdy członek PZHGP, który spełni warunki określone niniejszym regulaminem.
§ 2
Hodowca biorący udział w niniejszym współzawodnictwie ogólnopolskim składa w macierzystym oddziale w terminie do 10 sierpnia 2019 roku w dwóch egzemplarzach spis gołębi obejmujący 15 szt, zaobrączkowanych obrączką rodową olimpijską „Derby”. Zarząd Oddziału złoży wymienione spisy w Zarządzie Okręgu w terminie do dnia 14 sierpnia 2019 roku, a Zarząd Okręgu przed pierwszym lotem konkursowym prześle 1 egzemplarz spisu wraz z planem lotów ( obejmujących 5 lotów) do biura Zarządu Głównego PZHGP. Loty o Mistrzostwo Olimpijskie Polski należy zaplanować wyłącznie w weekendy w okresie od 17 sierpnia 2019 roku do 29 września 2019 roku.
§ 3
Listy konkursowe z lotów objętych niniejszym współzawodnictwem sporządzać mogą wyłącznie oddziały spełniające wymogi regulaminu lotowo-zegarowego w tym zakresie, a z lotów powyżej 400 km mogą być dodatkowo sporządzone listy rejonowe lub okręgowe.
§ 4
Listy konkursowe będące podstawą obliczeń wyników niniejszego współzawodnictwa sporządzać należy na bazie 1:5.
§ 5
Po zakończeniu lotów gołębi młodych w 2019 roku, hodowca zgłasza 5 najszybszych gołębi ujętych na spisie o to mistrzostwo, o najniższym coefficiencie, które zdobyły po 4 konkursy spośród 5 lotów zgłoszonych przez Oddział do tego mistrzostwa.Łączny konkursokilometraż na jednego gołębia nie może być niższy niż 500 km.
§ 6
O kolejności lokat na liście współzawodnictwa lotowego decyduje suma wykładnika wydolności lotowej (coefficientów) uzyskana przez poszczególne gołębie zaliczone do współzawodnictwa. Im mniejszy coefficient, tym wyższa lokata. Wyniki należy liczyć do drugiego miejsca po przecinku.
§ 7
W niniejszym współzawodnictwie Hodowca może uczestniczyć tylko jedną drużyną gołębi.
§ 8
Indywidualne zestawienie wyników uzyskanych przez Hodowców w tym współzawodnictwie, Zarządy Oddziałów po ich weryfikacji wraz z pełna dokumentacją lotową (listy startowe, listy startowo-zegarowe, listy zegarowe, taśmy zegarowe, protokoły komisji lotowo – zegarowej, poświadczenia odlotu gołębi, spisy gołębi, listy konkursowe, protokoły przyporządkowania ) prześlą w terminie do 7 października 2019 roku do macierzystego Zarządu Okręgu. Zarządy Okręgów po dokonaniu kontroli, w terminie do 15 października prześlą do Zarządu Głównego PZHGP zbiorcze zestawienie wyników oraz pełną dokumentację lotową dotyczącą
5 najlepszych Hodowców w Okręgu w tym współzawodnictwie. W tym terminie należy przesłać również w formie elektronicznej na adres mailowy: zg@pzhgp.pl, zestawienie zbiorcze sporządzone w „EXCELU”. Dokumentację lotową poszczególnych Hodowców wraz z zestawieniem indywidualnym należy spakować do oddzielnej, odpowiednio opisanej koperty. Wyniki które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane przy ustalaniu mistrzostwa.
§ 9
Do indywidualnego zestawienia wyników we współzawodnictwie MP dołączyć należy:
- plan lotów (kopia przesłanego przed lotami);
- listy startowe ( w przypadku przekroczenia limitu czasowego 2 minut opisanego w Regulaminie Lotowo – Zegarowym PZHGP Załącznik nr 1 pkt 9 i - dołączyć należy listy startowe z tego lotu od wszystkich Hodowców koszujących na tym Punkcie Wkładań ) , listy startowo-zegarowe i listy zegarowe.
- taśmy zegarowe;
- listy konkursowe;
- przy systemach ESK protokoły przyporządkowania gołębi przed lotami oraz po każdej zmianie obrączek elektronicznych;
- poświadczenia odlotu gołębi;
- protokoły z punktów wkładań gołębi oraz nastawiania i otwierania zegarów ( dotyczy wszystkich funkcjonujących w Oddziale ).
§ 10
W niniejszym współzawodnictwie lotowym sklasyfikowanych zostanie :
- 3 mistrzów - nagrodzonych pucharami i nagrodami rzeczowymi po 750 złotych,
- 150 przodowników - nagrodzonych dyplomami i nagrodami rzeczowymi o wartości 750 złotych.

Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez Zarząd Główny PZHGP na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2018 roku.


 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 255 odwiedzający (1432 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=